ដបវែងមានកញ្ចក់ជាមួយនឹងផ្កានិងគំរបដែក

 010 / 011 / 012 / 070 : 309 302

$0

ដបកែវមូលកំប៉ោងមានផ្កានិងគំរបដែក

  1. 125ml,Ø7.1cm,កំពស់5.6cm
  2. 250ml,Ø7.1cm,កំពស់10.5cm
  3. 500ml,Ø8cm,កំពស់12.2cm
  4. 180ml,Ø6.2cm,កំពស់8.3cm
  5. 300ml,Ø7.9cm,កំពស់9.1cm
  6. 500ml,Ø8.3cm,កំពស់13.2cm
  7. 1000ml,Ø9cm,កំពស់22.4cm
  8. 1000ml,Ø10.2cm,កំពស់16.6cm

Sale
More Products >>