ដបកែវនិងគំរបដែក

 010 / 011 / 012 / 070 : 309 302

$0

ដបកែវមួលត្រង់និងគំរបដែក

  1. 25ml,Ø4.4cm,កំពស់4cm
  2. 50ml,Ø4.4cm,កំពស់5.1cm
  3. 100ml,Ø5.4cm,កំពស់7cm
  4. 180ml,Øcm,កំពស់cm
  5. 300ml,Ø8.3cm,កំពស់8.8cm
  6. 500ml,Ø9.4cm,កំពស់13.2cm
  7. 1000ml,Ø10.2cm,កំពស់16.7cm

 

Sale
More Products >>